Image for post
Image for post

Vai nepieciešamība uzņēmumā veikt revīziju var pārsteigt nesagatavotu? Saskaņā ar likuma izmaiņām, kas stājās spēkā 2017. gadā, šāda iespējamība ir samazināta līdz minimumam. Tomēr strauji augošiem uzņēmumiem ir pastāvīgi jāseko līdzi saviem izaugsmes rādītājiem. Brīdis, kad revīzija izrādīsies nepieciešama, var pienākt pāris gadu laikā.

Kas ir revīzija?

Revīzija jeb audits ir pārbaude, ko veic revidents jeb auditors, apkopojot un novērtējot informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli un sniedzot savu atzinumu un ieteikumus. Revīzija jeb audits ir darbības un darījumu pareizuma un likumīguma pārbaude. Šādu pārbaudi vai revīziju veikšanu Latvijā kontrolē Valsts Ieņēmumu dienests. Revīzijas jeb audita gaitā pārbauda mantiskā stāvokļa uzskaiti, saimnieciskās darbības rezultātu pierakstus, finanšu pārskatus, kontus un citas pozīcijas. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store