Latvijā līdz šim uzskaitīti vairāk nekā 400 jaunuzņēmumu, tomēr tikai daži līdz šim saņēmuši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto valsts atbalstu. Pateicoties likumā izdarītajiem grozījumiem, daudz lielāks jaunuzņēmumu skaits tagad var pretendēt uz atbalstu, kura mērķis ir sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, kā arī veicināt inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Ja arī Tu esi starp jaunuzņēmējiem, kam noderētu valsts atbalsts darbinieku atalgojuma segšanā, šajā rakstā atradīsi informāciju, kas noderēs, pretendējot uz atbalstu.

1. Ir svarīgi saprast, ka saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu (a.k.a. “startup likums”) atbalsts netiek piešķirts pašam uzņēmumam — tā nav subsīdija vai cita veida…

Orients Audit & Finance

We guarantee reliability of your finances and comprehension of your business. Full-circle accountancy | Audit | Tax | Transfer pricing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store