Latvijas uzņēmumus, kas tirgo vērtspapīrus biržā, ir skārušas būtiskas izmaiņas finanšu pārskatu sagatavošanā.

Eiropas Komisijas regula (2019/815) nosaka vienotu elektronisko ziņošanas formātu (European Single Electronic Format, ESEF), pieprasot visiem Eiropas Savienībā regulēto tirgu emitentiem sagatavot konsolidētos gada pārskatus XHTML formātā, sākot no 2020. gada saskaņā ar Inline XBRL (iXBRL) specifikāciju. Tomēr jāatzīmē, ka, ņemot vērā sarežģīto globālo ekonomisko situāciju, ko izraisīja COVID-19 ietekme, prasība par pārskatu formātu tika atlikta uz gadu.

Tas nozīmē, ka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) datiem par periodiem, sākot no 2021. gada 1. janvāra, tiem Latvijas uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek tirgoti finanšu tirgos…

Orients Audit & Finance

We guarantee reliability of your finances and comprehension of your business. Full-circle accountancy | Audit | Tax | Transfer pricing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store