Tuvojas gada pārskatu nodošanas termiņš. Mēs vēlamies atgādināt uzņēmumu īpašniekiem un uzņēmumu valdes locekļiem par tā neatņemamu sastāvdaļu — vadības ziņojumu un tā būtību. Protams, gada pārskata finanšu daļa ir svarīga, taču tieši vadības ziņojums ir tas, ko pirmām kārtām lasa un uztver uzņēmuma potenciālie investori un biznesa partneri. Vadības ziņojums ir uzņēmuma tēls un iespēja uzrunāt un ieinteresēt partneri. Tas ir neatņemams investīciju piesaistes mehānisma elements.

Natālija Zaiceva, SIA “Orients Audit & Finance”, vadošā partnere, zvērināta revidente

Aktīvi, kas nosaka biznesa vērtību

Mūsu ilggadīgā revīzijas prakse liecina, ka daudzi finanšu rādītāji, kas klasiski tiek izcelti vadības ziņojumā, īstenībā nenosaka…

Orients Audit & Finance

We guarantee reliability of your finances and comprehension of your business. Full-circle accountancy | Audit | Tax | Transfer pricing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store