Jūlija Celmiņa, Orients Audit & Finance, finanšu analītiķe

Sākumā bija ideja

Uzņēmējdarbība sākas ar lielo sprādzienu — ideju. Ideju un tieksmi pēc ideāla: cept visgaršīgākās bulciņas, sniegt visprecīzākās konsultācijas, izveidot vislabāko programmatūru. Šīs ideālistiskais sapnis ir uzņēmuma vīzija, no kuras izkristalizējas uzņēmuma misija, uz kuras pamata veidojas jaunā uzņēmuma biznesa modelis.

Tāpat ka cilvēka bērnība ir haotisks un…

Latvijas uzņēmumus, kas tirgo vērtspapīrus biržā, ir skārušas būtiskas izmaiņas finanšu pārskatu sagatavošanā.

Eiropas Komisijas regula (2019/815) nosaka vienotu elektronisko ziņošanas formātu (European Single Electronic Format, ESEF), pieprasot visiem Eiropas Savienībā regulēto tirgu emitentiem sagatavot konsolidētos gada pārskatus XHTML formātā, sākot no 2020. gada saskaņā ar Inline XBRL (iXBRL) specifikāciju

Latvijā līdz šim uzskaitīti vairāk nekā 400 jaunuzņēmumu, tomēr tikai daži līdz šim saņēmuši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto valsts atbalstu. Pateicoties likumā izdarītajiem grozījumiem, daudz lielāks jaunuzņēmumu skaits tagad var pretendēt uz atbalstu, kura mērķis ir sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, kā arī veicināt inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu…

Tuvojas gada pārskatu nodošanas termiņš. Mēs vēlamies atgādināt uzņēmumu īpašniekiem un uzņēmumu valdes locekļiem par tā neatņemamu sastāvdaļu — vadības ziņojumu un tā būtību. Protams, gada pārskata finanšu daļa ir svarīga, taču tieši vadības ziņojums ir tas, ko pirmām kārtām lasa un uztver uzņēmuma potenciālie investori un biznesa partneri. Vadības…

Finanšu vadība asociējas ar lieliem uzņēmumiem. Vieglāk iedomāties to īstenojam ražošanas uzņēmumos, kam ir lieli aktīvi, produkcijas plānošana, krājumu vadība. Taču patiesībā par to ir jādomā arī augošu uzņēmumu un jaunuzņēmumu vadītājiem. Arī tādiem, kuri tikai nodrošina pakalpojumus un nepārvalda iekārtas.

Kāpēc 2021. gadā finanšu vadība ir kļuvusi aktuāla…

Vai nepieciešamība uzņēmumā veikt revīziju var pārsteigt nesagatavotu? Saskaņā ar likuma izmaiņām, kas stājās spēkā 2017. gadā, šāda iespējamība ir samazināta līdz minimumam. Tomēr strauji augošiem uzņēmumiem ir pastāvīgi jāseko līdzi saviem izaugsmes rādītājiem. Brīdis, kad revīzija izrādīsies nepieciešama, var pienākt pāris gadu laikā.

Kas ir revīzija?

Revīzija jeb audits…

Orients Audit & Finance

We guarantee reliability of your finances and comprehension of your business. Full-circle accountancy | Audit | Tax | Transfer pricing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store